درخواست انتشار مقاله در وبسایت دکتر روستا

چنانچه دانشجویان در خصوص موضوعات مربوط به حوزه بازاریابی، مقاله و یا نوشته ای قابل استفاده و یا چاپ شده در مجلات تخصصی داشته اند که خواستار به اشتراک گذاری آن با دیگر مخاطبان از طریق این وب سایت هستند، می توانند از طریق تکمیل فرم و ارسال چکیده و موضوع اقدام کنند.

 

درخواست انتشار مقاله