مرور رده

اخبار

مجله خلاقیت

مجله خلاقیت: دکتر احمد روستا را در ایران با کتاب هایش در حوزه علم بازاریابی (ترجمه و تالیف) می شناسند. ایشان بی…