همکاری در بخش تالیف و ترجمه با دکتر روستا

چنانچه دانشجویان به ترجمه متون و کتاب های زبان انگلیسی در حوزه بازاریابی علاقمندند می توانند ضمن تکمیل فرم، در خصوص انتخاب کتاب و یا همکاری در زمینه تالیف و ترجمه پس از بررسی توانایی هایشان، مشاوره بگیرند و در این زمینه مشغول فعالیت شوند.