هفت کلید رستگاری

۵,۲۱۲

نوشته دکتر احمد روستا

اغلب انسانها خواستارخوشبختی و موفقیت درزندگی هستند ومیکوشند تاراه ها وراه کارهای مرتبط با آنها را بیابند و ازآنها استفاده کنند تارستگارشوتد
هفت کلید رستگاری معرف هفت ویژگی، خصلت وصفتی است که چنانچه به درستی مورداستفاده قرارگیرند، نقش ارزنده ای درمطلوبیت مدیریت عمروسعادت وخوشبختی خواهند داشت.
نگارنده، هفت کلید رستگاری را درسوره «حمد» که مسلمانان درنماز ونیایش ها آنرا قرائت میکنند، یافته است.
ترجمه سوره حمد چنین است:
• به نام خداوند بخشنده مهربان
• سپاس خدای راکه پروردگارجهانیان است
• بخشنده ومهربان است
• صاحب روزجزاست
• تنها تورامی پرستم وازتویاری می جوئیم
• تومارابه راه راست هدایت فرما
• راه آنان که به آنان انعام فرمودی نه راه کسانی که برآنها خشم نمودی ونه راه گمراهان
حال اگراین سوره راباشیوه ای متفاوت وبه عنوان یک دعا ودرخواست ازخدا قرائت کنیم، هفت کلید رستگاری را بهترخواهیم شناخت
پروردگارا:
۱. تومظهربخشش هستی ،کمکم کن تا درزندگی با«بخشش وبخشندگی» درمسیررستگاری گام بردارم
۲. تومنبع پایان ناپذیرمهرومحبت هستی، کمکم کن تابادرمهربانی ومهرورزی،بذرمحبت رادردلها بپاشم ودلهاراگرم کنم
۳. شکرگذاروسپاسگذاری ازتوکه آفریدگاروخالق جهان هستی بسیارارزشمنداست، کمکم کن تادرزندگی علاوه برشکرگذاری دائم ازالطاف توونعمت هایی که عطا کردهای ،یادبگیرم وآماده باشم تا سپاسگذارهمه کسانی باشم که درزندگی من نقش آفرین وارزش آفرین هستند وحتی قدردان گامها وآثارخوب خوددرزندگی باشم وشکرگذاری وسپاسگذاری ،رابه مایه آرامش زندگی بدانم
۴. توکه عادلترین ارزیاب وداورگفتار،افکار،رفتاروآثاربندگان خودهستی به من بیاموزچگونه در«ارزیابی وداوری» خودودیگران، خالصانه ،منصفانه وواقع بینانه رفتارکنم که حتی پایمال نگردد.
۵. خودت میدانی که تنها تورامی پرستم وازتویاری میجوییم،به همین دلیل ازتودرخواست میکنم به من لطف کنی وبیاموزی که چگونه با «خودباوری وخودیاری» ومدیریت برخویشتن، پاسخگوی نیازها باشم.
۶. چون تنها تومیتوانی مرابه راه راست ودرست هدایت کنی کمکم کن تابتوانم خودنیزباهوشیاری ودقت در«انتخاب راه درست درزندگی» موفق شوم.
۷. توهستی که پرهیزگاران ورستگاران وبدکاران وگناهکاران رامی شناسی وبه آنها آنچه راکه سزاوارشان است میدهی، کمکم کن تا« بایدهاو نبایدهای راه راست » رابدانم وبیابم وراست رودرمسیرراست باشم
اکنون هریک ازاین کلیدهای هفتگانه راموردبررسی قرارمیدهیم
۱. بخشش
بخشش وبخشیدن باعث آرامش ، آشتی ،شادی،امیدواری،تحول وارزشهای تازه میشود
بخشش چه به عنوان عفو،گذشت وچشم پوشیدن ازخطاها،نادرستیها،بداخلاقیها،بدرفتاریها وناسپاسیها وچه به عنوان سهیم کردن دیگران درآنچه داریم وآنها ندارند شامل منابع وامکانات وداشتهای گوناگون آثارارزشمندی داردکه هم دهنده ازآن به آرامش میرسد وهم گیرنده ازآن بهرهمند میشود
• لحظاتی رابیادآوریدکه چگونه به خاطرعفووگذشت شما ازخطای دیگران، فضایی ازصمیمیت ،دوستی،صلح ،صفا،نشاط وتازگی بوجودآوردید شاهد لبخند رضایت بودید
• به یادآورید آنگاه که چگونه باگذشت وچشم پوشی دیگران نسبت به خطاهای شما،به آرامش درونی دست یافتید واحساسی دلنشین وگرم درشمابوجودآمد.
• بیادآورید که چگونه بابخشیدن بخشی ازسرمایه ومنابع مالی خودبه یک نیازمند واقعی، مسیرزندگی اورادگرگون کردید واورابه آمال وآرزوهایش رساندید واورادعاگوی خودکردید.
• به خاطر آورید که چگونه علم ،دانش ،تجربه وداشته های معنوی خودراسخاوتمدانه به دیگران هدیه دادید وآنها رامتحول کردیدوخاطره سازخوبیها وتجربههای شرین ودوست داشتنی شدید.
• به یادآورید که چگونه باصدقه، انفاق ،ایثاروبخشش وبخشیدن های مادی ومعنوی خود، تجربه وخاطرههایی جذاب وماندگارخلق کردیدواین سروده راباورکردیدکه ….
زندگی خاطره تجربه هاست
زندگی تجربه خاطرههاست
بخشش وبخشندگی ازجمله صفات پسندیده ای هستند که مورد توجه اغلب ادیان و ملل وجوامع است که نمونه هایی ازآنها رامیتوان درجملات زیریافت:
• هرکه پرگذشت باشد،عمرش درازمیشود
• گذشت برعزت شما میافزاید
• ازیک دیگرگذشت کنید تاخداوند شماراعزت بخشید (حضرت محمد ص)
• بزرگمنش کسی است که بخشنده است
• بخشندگی عزتی است نفد (امام علی)
• بزرگی بایدت ،بخشندگی کن
که دانه تابیفشانی نروید سعدی
۲. مهربانی ومهرورزی
رستگارکسی است که مهربان ومهرورزاست،محبت کردن،محبت دیدن، دوست داشتن،دوست داشته شدن ودوست داشتنی بودن رابسیار ارزشمند میداند وبامهربانی ومهرورزی دلهارافتح میکند.
مهربان کسی که حافظ مهرومحبت است وآنرا لازمه روابط صمیمانه وپایدارمیداند ومیکوشد بامحبت خالصانه وصادقانه ،باعث آشتی،صفا،صمیمیت وجذب وجلب قلبها ودلها شود
مهرورزکسی است که میکوشدتامهرومحبت راپرورش دهدوآنرا ترویج کند وهمراه مهرآفرین ومهرافزا باشد
مهربانی ومهرورزی کلید ارتباطها ،پیوندها،دلبتسگیها ،همبستگی ها ودوستی هاست که نتیجه آنها کم رنگ شدن غمهاونابودکردن نومیدیها ،افسردگیها ،دلزدگیها ،قهر،کینه،جدایی،تنهایی وفاصله هاست.
بامهربانی ومهرورزی میتوان زشتیها رابه زیبایی ،بدی رابه نیکی ،دشمنی رابه دوستی ودوری رابه نزدیکی تبدیل کرد.
مهرومحبت واقعی ومهربانی ومهرورزی خالصانه باعث حس جدیدی علاوه حس پنجگانه انسانها میشود وآن درحس وحال زندگی است کسی که حس وحال زندگی دارد دوستیها ،دوست داشتنها وعشق وعواطف انسانی راازضرورتهای زندگی میداند وبامهربانی ومهرورزی گرمی بخش زندگی خودودیگران خواهد بود.
اگربپدیریم که بسیاری از غمها وشادیهای ماناشی ازچگونگی پاسخ به نیازهای عاطفی واحساسی است واگرقبول داشته باشیم که بسیاری ازارتباطات تحت تاثیر علایق وعواطف هستند،
مهربانی ومهرورزی رارمز«گره گشایی،مشکل گشایی،راه گشایی ودلگشاییها» درزندگی وکلید رستگاری میدانیم .
همه انسانها نیازمندمحبت ومهربانی هستند اماگاهی دراظهارمحبت یاجذب وجلب آن موفق نیستند آنها میتوانند بایادگیری وتمرین براین ضعف غلبه کنند
چه کنیم تامهربان ومهرورزترازگذشته باشیم؟
اگرساعتی باخودخلوت کنید وبه بسیاری ازشادیها وغمها وخوشیها وناخوشیهای زندگی خودفکرکنید،به این نتیجه میرسید که ریشه آنها درچگونگی مدیریت عواطف واحساسات خودودیگران است.
بنابراین اولین گام برای تقویت مهربانی ومهرورزی رادرحساس شدن به نیازهای عاطفی خودودیگران بدانید وبکوشید برای عواطف واحساسات خود ودیگران بیشترازگذشته احترام بگذاریم وپاسخگوی بهتری به اینگونه نیازها باشید.
دردنیای پرآشوب ومتلاطم امروز،آنقدرگرفتاروسرگرم مسابقه،مبارزه ومعاملههای مادی شده ایم که به «مال» بیش از«حال» توجه میکنیم و«حس وحال زندگی» راازدست داده وازیادبرده ایم .آنقدراسیر «نمادها» درزندگی هستیم که فرصتی برای تمرکزبه «نهادها» نداریم.وسرانجام چنان به «آمار» های زندگی دل بستهایم که «آثار» زندگی رافراموش کرده ایم ودرنتیجه ازخودواقعی وانسانی دورشده ایم ومهرومحبت ومهربانی ومهرورزی برایمان کیمیا شده اند
گاهی آنقدرخودراغرق درکارمیکنیم تاکمبود،نبودوعقدههای عاطفی واحساسی راحس نکنیم که این نوعی خودفریبی وخودگریزی است .
رستگارکسی است که درهرسن وسالی که دارد ودرهردوره ای ازچرخه عمرخویش قراردارد،پاسخگوی نیازهای عاطفی خودودیگران باشد.گرمی ومستی عشق ودوست داشتن وروابط عاطفی راحس کند وآنها راگرامی بدارد.
برای تقویت مهربانی مهرورزی به نکات زیرتوجه کنید:
• ساعاتی درهرهفته باخودتان خلوت کنید،دل به دل خودتان بدهید،ازبچگی وسادگی طفل درون خودبرای تازگیهای عاطفی درزندگی استفاده کنید. به نیازهای عاطفی خود توجه کنید .آنچه شماراازتوجه وتمرکز برنیازهای عاطفی واحساسی دورمی کند،کناربگذارید،عواملی که میتوانند مهربانی ومهرورزی رادرشما تقویت کنند بشناسید وآنهارابهبود بخشید.همدلی باخودرا نوعی «سرگرمی برای دلگرمی» بدانید وکم کم ساعات بیشتری را برای ارتباط باخود واختصاس دهید تاازخود بیگانگی عاطفی به خودفهمی وخودپذیری عاطفی دست یابید. خودتان رادوست بدارید،به خودتان برسید وبه گونه ای عمل کنید که حس خوبی ازخودتان داشته باشید ودوست داشتنی ترازگذشته برای خودتان باشید.
گاهی از ابزارها،رفتارها،عادتها وخواسته های کودکی، نوجوانی وجوانی که شما رابه دنیای دل وعاطفه نزدیک می کردند،توجه کنید وازآنها برای تلطیف عواطف واحساسات فعلی خود استفاده کنید.
• هفته ای چندساعت راباشیوه ای جدیدومتفاوت بااعضای خانواده بگذرانید وبکوشید تافضای پراز مهرومحبت وصمیمیت ورفاقت درمحیط خانه بوجودآوردید
سفره دل بگشایید تاهرکس باابزارمحبت خود،غذای تازه ای براین سفره بیفزاید.
باهم مهربان باشید ومهرومحبت رادرگفتار،رفتارتان پررنگترازگذشته کنید.هرجا نشانه ای واثری ازبی محبتی،کم محبتی،سردی وبی تفاوتی نسبت به مهربانی ومهرورزی درخانواده یافتید،هرچه سریعترحذف کنید
بکوشید تابغض هارادوربریزید،خاطرات شیرین مهربانی های خانوادگی را بیان کنید،رابطه ها رابهبود بخشید،ناگفتهای عاطفی رابگویید وآنقدرمهرومحبت رادرمحیط خانوادگی پرورش دهیدکه نیازی به محبت بیگانگان نباشد.
بسیاری ازانحرافها،اشتباهات وشکست های عاطفی ناشی از کمبود،نبودوبی تفاوتی نسبت به مهرومحبت خالصانه وصمیمانه درمحیط خانه وخانواده است ،آنراجدی بگیرید.
کسی که مهربانی ومهروزی رادرمحیط خانوادگی تجربه کرده است وازمهرومحبت اعضای خانواده بهرهمند باشد ،کمتراسیرمحبتهای سطحی ،ظاهری ومحذب میشود.
• ساعاتی ازهفته راصرف محبت ،مهربانی ،مهرورزی ،همدلی وهمدمی بامخاطبان گوناگون بویژه مخاطبان اصلی ومهم زندگی خودکنید تاهم فهمی هم پذیری وهمیاری بیشتری راتجربه کنید و همدلی راتمرین کنید.
گاهی بایک احوالپرسی وارتباط ساده حضوری وغیرحضوری یک ملاقات سرزده یایک تماس تلفنی میتوان بذرمهرومحبت رادردلها پاشید وباعث آرامش خودودیگران شد.
• تمرین زیررابرای ترویج وتقویت مهربانی ومهرورزی انجام دهیدتاحس وحال بهتری پیداکنید
برای دوپیشود«هم» و«دل» که پیوندآنها «همدل» است ونقش بسیارمهمی درمهربانی ومهرورزی دارد،واژههای گوناگونی راکه میتوانید به خاطر آورید،یادداشت کنید تافهرستی ازگیراترین ،مهمترین ،ارزشمندترین خصلتها،ویژگیها وداشتهای انسانی، احساسی وعاطفی برای زندگی ورستگاری درزندگی به دست آورید.زندگی فعلی خودرابا هریک ازاین واژهها بسنجید تامتوجه قوتها وضعفها وداشتها ونداشته های خود درزمینه عواطف،مهربانی ومهرورزی شوید.اکنون ازخودتان دلایل وعوامل آنها رابپرسید وسعی کنید راه کارهای تقویت قوتها وداشتهها وکاهش وحذف ضعفها ونداشته ها رابیابید وباتمرین ، ظرفیت وقابلیت مهربانی ومهرورزی خودرابهبودبخشید.
• این تمرین رابه دیگران نیزتوصیه کنید وازآن به عنوان یک سرگرمی ارزشمند درمحیط خانه ،محله کار،ومحفلهای دوستانه استفاده کنید تابه آثارمثبت وسازنده آن درتقویت روحیه،شادابی،امیدواری وگرمی زندگی پی ببرید
• گاهی ازیک حرکت ساده میتوان جهتگیری تازه ای برای زندگی وسبک تازه ای درزندگی دست یافت. کسانیکه مهربانی ومهرورزی راباوردارند آنرادرخودتقویت میکنند،بیشترموردپذیرش دیگران قرارمیگیرند وهمواره به عنوان انسانهایی اثربخش،ثمربخش،انگیزه بخش،امیدآفرین وانرژی دهنده مورد استقبال قرارمیگیرند ومحبوب دلها هستند.
۳. شکرگزاری وسپاسگزاری
شکرگزاری ازخدای یکتا برای همه نعمتهایش وسپاسگزاری ازهرکس که برایمان ارزش آفرین بوده است وحتی قدردانی ازخوبی های خویش، سومین کلید رستگاری به شمامیروند.
شکرگزاری ازخداوند به خاطر آنچه داریم،نوعی تشکر،سپاس وستایش ازالطاف اووآمادگی برای دریافت نعمت های بیشتروباوراین گفته است که: شکرنعمت ،نعمتت افزون کند