مرور رده

کتاب ها

کتاب لغزش برند

برند چیزی نیست که شما می‌گویید بلکه برند چیزی است که آن‌ها می‌گویند. چگونه شکاف بین استراتژی کسب ‌وکار و طراحی را…