کتاب رفتار مصرف کننده انتشارات قلم همت

کتاب رفتار مصرف کننده ترجمه دکتر احمد روستا

۱۲۴

کتاب رفتار مصرف کننده انتشارات قلم همت

نویسنده: لئون جی شیفمن، جوزف ال وایزنبلت

مترجم: احمد روستا، مریم ابدی

ناشر: انتشارات قلم همت

سال انتشار: ۱۳۹۸