اول مشورت، دوم تصمیم و سوم انتخاب سه رکن موفقیت هستند. لوپ دووکا

پنجشنبه 18 آذر 1395
:

رضایت علامت رغبت است و رغبت اوج رضایت است.

:

رغبت به معنای خواهش، گرایش، علاقه و تمایل است.

:

« رغبت، رضایت و منفعت» سه گانه موفقیت در رقابت است.

:

با درگیری و بکارگیری فنون، مهارتها و راه کارهای مدیریت رغبت مشتری ،رقابت پذیرتر میشوید.

:

رغبت، نسبی، پویا و اقتضائی است.

:

رغبت نتیجه عملکرد شماست.

:

رغبت مشتری را نوعی مزیت رقابتی خود تعریف کنید.

:

رضایت، میزان پاسخگوئی به انتظارات مشتری است.

:

« رضایت ، رغبت و منفعت» پویا را پیش نیاز « جذابیت، مزیت و منزلت» رقابتی پایا بدانید.

:

کارکنان دلگرم و با رغبت، مشتریان را دلگرم تر و پررغبت تر می سازند.

:

با « رضایت، رغبت، و منفعت» همگان، داد و ستدهای « برنده- برنده- برنده» شامل «خریدار، فروشنده و دینفعان» را معنا کنید.

آخرین کتاب ها و نشــریات

دوســـتان مــا

وب برندینگ | مرجع بازاریابی اینترنتی ، برندینگ و سئو