اول مشورت، دوم تصمیم و سوم انتخاب سه رکن موفقیت هستند. لوپ دووکا

سه شنبه 14 مهر 1394
:

بازاریابی سازگار و پاسخگو، بازاریابی پویا و پایدار است.

:

بازاریابی سازگار و پاسخگو، نیازمند « هم افزائی، هم آفرینی و هم پذیری» است.

:

سازگار با تحولات گوناگون، پاسخگو به نیازها ،نیازمندان و فرصتها باشید.

:

بازاریابی نوین را بازاریابی « سازگار و پاسخگو» بنامید و بدانید.

:

رونق آینده،رونق متفاوت با گذشته است؛ آنرا بسازید.

:

بازاریابی گذار فرایند « به آفرینی،بازآفرینی و نوآفرینی» است.

:

بازاریابی گذار چهار دوره دارد: « آمادگی برای بهبود،بهبود،آمادگی برای رونق، رونق»

:

بازاریابی گذار چگونگی عبور از رکود به بهبود و رونق است.

:

بهبود را آغازی برای رونق بدانید.

:

« بهبود» یعنی «بهتر» از آنچه «بود».

:

خود را برای شرایط بهبود آماده کنید.

:

بازاریابی در شرایط بهبود را جایگزین بازاریابی در شرایط رکود کنید.

آخرین کتاب ها و نشــریات

دوســـتان مــا

وب برندینگ | مرجع بازاریابی اینترنتی ، برندینگ و سئو