:

«هوشمندی، توانمندی، علاقمندی، هدفمندی، ارزشمندی، آبرومندی و رقابتمندی» را هفتگانه « رضایتمندی و سعادتمندی» بدانید.

:

خودتان را بجوئید، بیابید، بسازید و بخواهید.

:

خودباوری، خودکاوی، خودیابی، خودشناسی، خودفهمی، خودسازی و خودپروری را هفتگانه « خودپذیری و مردم پذیری» بدانید.

:

« نیک دلی، نیک خوئی، نیک خواهی،نیک اندیشی،نیک گوئی، نیک رفتاری ونیکنامی»را هفتگانه « نیک زیستن» بدانید و تقویت کنید.

:

به « هویت، ذهنیت و منزلت» خودتان حساس باشید و آنها را بهبود بخشید.

:

مدیریت، بازاریابی وبرندآفرینی «خودتان» را بیش از همیشه باور و بارور کنید.

آخرین کتاب ها و نشــریات

دوســـتان مــا

وب برندینگ | مرجع بازاریابی اینترنتی ، برندینگ و سئو